Psychoterapia indywidualna jest rodzajem pomocy psychologicznej, która nastawiona jest na zmianę, określoną przez klienta jako cel terapii. Podstawą do stworzenia warunków do zmiany jest nawiązanie kontaktu pomiędzy klientem a terapeutą opartego na wzajemnym zaufaniu. Dzięki tej relacji, mając w terapeucie przewodnika, klient może bezpiecznie i we własnym tempie pokonywać własne trudności i dążyć ku rozwojowi. Terapia jest niejako towarzyszeniem na drodze do zmiany. Opiera się ona na rozmowie, bezpiecznej wymianie myśli w atmosferze szacunku i poszanowania intymności.

Cele terapii mogą być rozmaite, zawsze jednak ustalane są wspólnie w toku spotkań, przez klienta i terapeutę, po 1-3 spotkaniach diagnostycznych, na których podejmowana jest wspólna decyzja o ewentualnym rozpoczęciu terapii. Mogą one dotyczyć, np. poprawy funkcjonowania psychicznego (depresja, zaburzenia osobowości, lęk) lub somatycznego (dolegliwości bólowe, problemy dermatologiczne, duszności, kołatania serca itp.), zbudowania adekwatnej samooceny, wsparcia w kryzysie lub trudnej sytuacji życiowej. Terapia skierowana jest także do tych osób, które pragną żyć pełniej.

Czas trwania jednej sesji terapeutycznej to 50 min. Długość terapii jest uzależniona od wielu czynników i trudno podać jej jednoznaczne ramy. Zależą one, między innymi od rodzaju trudności z jakimi boryka się klient, ale także czasem jakim dysponuje. Kwestia długości trwania terapii omawiana jest przez terapeutę na jednym z pierwszych spotkań.

W naszym gabinecie oferujemy Państwu także wsparcie w kryzysie. W tej formie pomocy psychologicznej celem spotkań nie jest zmiana, ale towarzyszenie terapeuty w doświadczanej przez klienta trudnej sytuacji życiowej (choroba, śmierć bliskiej osoby, kryzys w związku, przejście na emeryturę, itp.). Spotkania mają charakter rozmów, w czasie których terapeuta tworzy przestrzeń do ujawniania i doświadczania uczuć, szukania rozwiązań w zaistniałej sytuacji, godzenia się z nią, ale także i skupienia się na własnych mocnych stronach i możliwości ich wykorzystania w radzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. Ramy czasowe spotkań ustalane są indywidualnie, podobnie jak w przypadku terapii.