Dla rodziców

„Rozwój psychospołeczny niemowląt i małych dzieci” – zajęcia mające na celu wyposażenie rodziców w wiedzę dotyczącą rozwoju psychicznego, emocjonalnego i społecznego dziecka oraz poznanie sposobów jego wspierania.

60zł od osoby
czas 2h

„Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” – warsztat umiejętności rodzicielskich i wychowawczych w formie cyklu 6 spotkań, przeznaczony dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia. Dostarcza wiedzy na temat metod wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka oraz podnosi kompetencje osobiste w zakresie radzenia sobie z emocjami własnymi i dziecka, a także kompetencje wychowawcze w zakresie komunikacji z dzieckiem oraz stosowania metody konsekwencji, jako skutecznej alternatywy dla systemu nagród i kar.

350zł od osoby
przy liczebności od 8 do 10
DO WYBORU
6 spotkań po 2h
2 spotkania po 6h

„Emocje rodzicielskie” – celem spotkania jest omówienie tematu emocji, pojawiających się w relacji z dzieckiem. Uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania, czy i jak należy wyrażać swoje emocje w stosunku do dziecka. Ponadto zdobędą praktyczną wiedzę na temat radzenia sobie z własnymi uczuciami i myślami w sytuacjach trudnych, a także poznają definicję „błędnego koła złości”.

60zł od osoby
czas 2h

„O sztuce doceniania dziecka” – chwalenie to temat znany każdemu rodzicowi. Warto wiedzieć, jak to robić, aby docenianie było źródłem dumy dla dziecka, a także pomagało budować pozytywny obraz siebie. Tego właśnie dotyczy to spotkanie. Uczestnicy poznają zasady formułowania skutecznych pochwał, a także będą mogli przećwiczyć swoje umiejętności w tym zakresie.

60zł od osoby
czas 2h

„Konflikty i rywalizacja w rodzeństwie” – spotkanie podejmuje problemy zarówno uniwersalne, występujące w różnym stopniu w każdym rodzeństwie, jak np. rywalizacja i konflikt, a także zwraca uwagę na znaczenie kontekstu, w jakim znajduje się rodzina, np. pieczy zastępczej, adopcji, dzieci biologicznych, przybranych, sytuacji okołorozwodowej. Uczestnicy będą mogli, m.in. poznać i przećwiczyć sposoby komunikacji z dziećmi sprzyjające zachowaniu zgody w rodzeństwie, a także nauczą się pomagać dzieciom rozwiązywać konflikty między sobą.

60zł od osoby
czas 2h

„Słowa mogą ranić – czyli jak unikać krzywdzącej komunikacji z dzieckiem” – celem spotkania jest uświadomienie sobie, czym jest przemoc werbalna, jakie może przybierać formy i jakie może mieć konsekwencje dla dziecka. Uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego rodzice stosują przemoc werbalną i co mogą zrobić, by takich doświadczeń dzieciom oszczędzić.

60zł od osoby
czas 2h

„Moje dziecko jest niegrzeczne – czyli jak skutecznie wyznaczać granice” – spotkanie przedstawi skuteczne sposoby i strategie wyznaczania dziecku granic z uwzględnieniem jego rozwojowych potrzeb. Ponadto dostarczy praktycznej wiedzy na temat radzenia sobie z trudnymi reakcjami dziecka w odpowiedzi na stosowane zasady – stawiane granice, a także stworzy możliwość przećwiczenia tych umiejętności na przykładowych sytuacjach.

60zł od osoby
czas 2h

„Dziecięce ataki złości – jak sobie z nimi radzić?” – spotkanie dostarczy wiedzy na temat wybuchów złości u dzieci, zachowań agresywnych i autoagresywnych. Odpowie na pytanie, kiedy są to zachowania rozwojowe, a więc związane z naturalnymi potrzebami dziecka, a kiedy należy udać się po pomoc do specjalisty. Ponadto warsztat zapozna ze skutecznymi sposobami reagowania i radzenia sobie w trudnych sytuacjach ataków złości u dzieci.

60zł od osoby
czas 2h
DLA
PROFESJONALISTÓW

„Psychologiczne aspekty wsparcia osób poszkodowanych” – szkolenie skierowane do osób pracujących w służbach interwencyjnych (straż pożarna, policja, ratownicy medyczny, straż miejska, itd.). Szkolenie może być częścią kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

300zł od osoby
czas 2h
DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY
I PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

„Efektywna nauka w warsztacie nowoczesnego nauczyciela” – szkolenie skierowane dla rad pedagogicznych. Nastawione jest na przedstawienie konkretnych narzędzi i metod, które mogą być zastosowane w nauczaniu. Umożliwia poznanie efektywnych sposobów zapamiętywania oraz ćwiczeń służących koncentracji uwagi.

120zł/h
czas 2-6h

„Interpretacja opinii psychologicznych” – szkolenie skierowane dla rad pedagogicznych. Uczestnicy dowiedzą się jak poprawnie interpretować opinie psychologiczne dotyczące ich uczniów.

300zł
czas 2h

„Psychologia pozytywna w pracy nauczyciela. Jak język wpływa na nasze zachowanie” – szkolenie skierowane dla rad pedagogicznych. Uczestnicy dowiedzą się czym jest pozytywne przeformułowanie oraz dlaczego może być ważne w pracy, szczególnie z uczniami z problemami.

300zł
czas 2h

„Gry i zabawy integracyjne” – warsztaty, które przedstawią różne metody i ćwiczenia służące zintegrowaniu zespołu klasowego oraz rozwinięciu umiejętności społecznych uczniów.

500zł
czas 4h

„Komunikacja z dzieckiem. Komunikacja z rodzicem” – szkolenie, które rozwinie umiejętności komunikacji interpersonalnej uczestników, pomoże w znajdywaniu rozwiązań w sytuacjach konfliktowych oraz trudnych.

500zł
czas 4h

„Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie” – uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia, czy są zagrożeni wypaleniem zawodowym, jakie są tego przyczyny oraz możliwości przeciwdziałania temu zjawisku.

300zł
czas 2h

„Praca z dziećmi z FAS w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych” – szkolenie składające się z części teoretycznej oraz warsztatowej. Pozwala zapoznać się z dostępną wiedzą na temat FAS/FAE i innych zaburzeń ze Spektrum Alkoholowych Uszkodzeń Płodu (FASD), a także podnieść kompetencje z zakresu pracy z dziećmi z FAS w warunkach instytucjonalnych.

300zł
w grupie do 15 osób
czas 3h

„Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych” – szkolenie składające się z części teoretycznej oraz warsztatowej. Pozwala zapoznać się z dostępną wiedzą na temat przywiązania i zaburzeń przywiązania, które występują szczególnie u dzieci po doświadczeniach straty, odrzucenia i przemocy ze strony opiekunów. Ponadto podnosi kompetencje wychowawcze osób pracujących z dziećmi przejawiającymi trudności emocjonalno-społeczne, które mogą wynikać z tego rodzaju zaburzeń.

300zł
w grupie do 15 osób
czas 3h

„Dziecko po doświadczeniu przemocy/traumy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i oświatowych” – szkolenie składające się z części teoretycznej oraz warsztatowej. Pozwala zapoznać się z wiedzą na temat funkcjonowania dzieci po doświadczeniu przemocy i innych trudnych wydarzeniach życiowych. Wyjaśnia specyficzne trudności emocjonalno-społeczne, jakie u nich często występują, a także podnosi kompetencje wychowawcze opiekunów w opiece nad takimi dziećmi.

350zł
w grupie do 15 osób
czas 4h

„Żałoba u dzieci – jak pomagać dzieciom po stracie rodzica/opiekuna?” – szkolenie omawia etapy i możliwe sposoby przeżywania żałoby w zależności od wieku dziecka, a także odpowiada na pytanie, jak odpowiednio reagować i wspierać dzieci w takiej sytuacji.

300zł
w grupie do 15 osób
czas 3h

„Samookaleczenia/autoagresja u dzieci i młodzieży” – celem szkolenia jest zapoznanie uczestnikówz różnorodnością zjawiska samookaleczeń, typowymi przejawami i czynnikami ryzyka jego wystąpienia. Ponadto dostarcza praktycznej wiedzy na temat sposobów skutecznej interwencji i pomocy dziecku/nastolatkowi w przypadku stwierdzenia występowania autoagresji.

150zł
w grupie do 15 osób
czas 2h

„Krzywdzenie dziecka – rozpoznawanie zjawiska i interwencja” – szkolenie omawia temat czynników ryzyka wystąpienia zjawiska i możliwych przejawów krzywdzenia dziecka, a także sposobów interwencji w przypadku stwierdzenia występowania przemocy zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.

150zł
w grupie do 15 osób
czas 1,5h

„Emocje, stres, wypalenie zawodowe w pracy wychowawcy – warsztat” – szkolenie prowadzone metodą warsztatową podnoszące kompetencje osobiste w zakresie radzenia sobie z obciążeniami emocjonalnymi związanymi z pracą wychowawcy. Celem warsztatu jest również profilaktyka wypalenia zawodowego wśród wychowawców placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych.

350zł
w grupie do 15 osób
czas 4h

„Bez klapsa” – warsztat umiejętności wychowawczych dla wychowawców dzieci i młodzieży na podstawie scenariusza warsztatu dla rodziców autorstwa Fundacji Dzieci Niczyje (obecnie: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). Dostarcza wiedzy na temat metod wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dziecka oraz podnosi kompetencje osobiste w zakresie radzenia sobie z emocjami własnymi i dziecka/nastolatka, a także
w zakresie komunikacji z dzieckiem oraz stosowania konsekwencji jako metody wychowawczej.

cena do uzgodnienia
6 spotkań po 2h lub
2 spotkania po 6h

„O sztuce doceniania” – warsztat podnoszący kompetencje odpowiedniego stosowania pochwał w pracy wychowawcy. Uczestnicy poznają zasady formułowania skutecznych pochwał, aby wzmacniały one poczucie własnej wartości dziecka, a także przećwiczą swoje umiejętności w tym zakresie.

200zł
w grupie do 15 osób
czas 2h
DLA PAR

„Komunikacja w parze” – warsztaty grupowe skierowane dla osób będących w związku, które chciałyby bliżej przyjrzeć się zarówno silnym, jak i problematycznym stronom ich relacji. Ich celem jest poprawa wzajemnej komunikacji.

800zł
dla pary
Spotkania weekendowe
12h